پروژه ها

شرکت ستاره عمران زمین

شرکت ستاره عمران زمین

اداره کل فرودگاه بین المللی مهر آباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهر آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تعدادی از پروژه های این شرکت

تعدادی از پروژه های این شرکت